Záhorácke ľudové tance

Záhorie ponúka celú paletu ľudových tancov, avšak väčšina z nich už vymizla z tanečnej praxe. Vďaka pamätníkom sa dochovali predovšetkým tance strofické, ako napr. mazurka či šotiš, ktoré dnes patria k základnému tanečnému repertoáru folklórnych skupín.

Odzemok, hajduk

Odzemok alebo hajdúsky tanec môžeme nazvať aj tancom zdatnosti. Najstaršie záznamy o tomto tanci
sú zo 16. storočia.  Tancoval sa na celom území Slovenska a príležitostne sa s ním stretávame aj dnes.

Slovenská / slovenský

Tanec "slovenská" je najstaršou známu formou párového tanca u nás. Ide o tanec starého štýlu a niekdajší národný tanec Slovákov. Hovorí o ňom množstvo archívnych záznamov, vďaka ktorým sme tanec zrekonštruovali s cieľom uviesť ho znovu do života.

Skoky / do skoku  / od predka

Ide o skočný tanec mládenca resp. mládencov pred muzikou. V niektorých prípadoch mohol tvoriť časť párového tanca. Zvlášť dôležitý význam mal napr. pri hodoch, kedy mával aj rituálnu funkciu.

Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)
Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)

Krepčení

Krepčení je individuálny alebo skupinový tanečný prejav. Dôležitú úlohu v ňom hrá improvizácia, ktorá odráža schopnosti každého tanečníka. S príchodom novouhorských melódií sa postupne rozvíjal do verbunkovej formy.

Čardáš / verbunk-čardáš

Čardáš, ako maďarský národný tanec začal prenikať do tanečného repertoáru Záhoria koncom 19. storočia. Jeho rozšírenie dokladá pomerne veľké množstvo novouhorských melódií. Na Záhorí sa občas stretávame s výrazom verbunk-čardáš.

Strofické tance (mazurka, židovka, šotiš,...)

Tieto tance patria k najmladšej vrstve ľudových tancov, a aj preto sa na Záhorí zachovali najdlhšie. Každý tanec sa obyčajne viaže ku konkrétnej melódií, napr. Židovka.