Záhorácke tance

Záhorie ponúka celú paletu ľudových tancov, avšak v pôvodnej forme sa dochovalo len málo z nich. Najlepšie sa dochovali tance strofické napr. mazurka, šotiš, židovka. Staršie druhy tancov musíme hľadať hlbšie v minulosti a vychádzať z dochovaných archívnych materiálov. Tu je stručný prehľad tancov, ktoré sa na Záhorí tancujú resp. kedysi tancovali.

Odzemok, hajduk

Odzemok, ktorý môžeme nazvať aj tancom zdatnosti, sa uchoval hlavne v hornatých častiach Slovenska. Tento tanec, nazývaný aj hajduk, sa kedysi vyskytoval aj na Záhorí a jeho prvky sa tu zachovali dodnes.

Slovenská / ďupkaná / vrcená

Tanec "slovenská" je najstaršou známu formou párového tanca u nás. Ide o tanec starého štýlu, a ako názov napovedá, ide o niekdajší národný tanec Slovákov. Hovorí o ňom množstvo archívnych záznamov, vďaka ktorým sme tanec zrekonštruovali s cieľom uviesť ho znovu do života.

Do skoku  / od predka / skákaná

Ide o skočný tanec mládenca resp. mládencov pred muzikou. Kedysi býval súčasťou každej "muziky". Zvlášť dôležitý bol pri slávnostiach (napr. fašiangoch), kedy mával aj rituálnu funkciu.

Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)
Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)

Krepčení / cifrovaní / verbovaňí

Krepčení je stará, individuálna a improvizovaná forma tanečného prejavu. S príchodom novouhorských melódií sa postupne rozvíjal do novšej, aj skupinovej, formy.

Verbunk-čardáš

Mužský improvizovaný sólový tanec verbunk slúžil v 19. storočí ako podporný prostriedok pri verbovaní mládencov do vojska. Na Záhorí sa z neho postupne vyvinul párový tanec verbunk-čardáš. Tanec sme zrekonštruovali na základe dochovaných etnologických materiálov.

Strofické tance (mazurka, židovka, šotiš,...)

Tieto tance patria k najmladšej vrstve ľudových tancov, a aj preto sa na Záhorí zachovali najdlhšie. Každý tanec sa obyčajne viaže ku konkrétnej melódií, napr. Židovka.

Spracoval: Mgr. Alexander Krajčír


Ak sa chcete dozvedieť o záhoráckych tancoch viac a naučiť sa ich, ponúkame vám našu školu tanca.