Záhorácke tance

Záhorie ponúka celú paletu ľudových tancov, avšak v pôvodnej forme sa dochovalo len málo z nich. Najlepšie sa dochovali tance strofické napr. mazurka, šotiš, židovka. Staršie druhy tancov musíme hľadať hlbšie v minulosti a vychádzať z dochovaných archívnych materiálov. Tu je stručný prehľad tancov, ktoré sa na Záhorí tancujú resp. kedysi tancovali.

Odzemok, hajduk

Odzemok, ktorý môžeme nazvať aj tancom zdatnosti, sa uchoval hlavne v hornatých častiach Slovenska. Najstaršie správy o ňom siahajú až do 16. storočia. Tento tanec, nazývaný aj hajduk, sa vyskytoval aj na Záhorí a jeho prvky sa tu zachovali dodnes.

Slovenská a krepčená

Tanec "slovenská" je najstaršou známu formou párového tanca u nás. Ide o tanec starého štýlu, a ako názov napovedá, ide o niekdajší národný tanec Slovákov. O podobe tohto tanca hovorí veľa archívnych materiálov, pričom tie najstaršie pochádzajú už zo začiatku 19. storočia. Na základe týchto poznatkov sme v našej folklórnej skupine oba tance zrekonštruovali s cieľom uviesť ich znova do života.

Do skoku, od predka, skákaná

Ide o skočný tanec mládenca resp. mládencov pred muzikou. Tento rituálny tanec mládencov býval súčasťou každej "muziky". Obzvlášť dôležitú funkciu mal pri slávnostných príležitostiach (napr. hodoch), keď chlapci skákali postupne "od predka".

Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)
Krepčení tanečníkov z obce Brodské. (Dúžek, Garaj - Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia)

Krepčení, cifrovaní, mužský verbunk

Krepčení je staršia forma mužského, ale aj ženského, cifrovania. Charakterizujú ho predovšetkým drobné cifry a jeho prazáklad možno hľadať v odzemku. S príchodom novouhorských melódií sa rozvinul do novšej verbunkovej formy.

Verbunk-čardáš

Tanec verbunk slúžil v 19. storočí ako podporný prostriedok pri verbovaní mládencov do vojska. Z verbunku sa postupne vyvinul maďarský národný tanec - čardáš, ktorý v mnohých prípadoch prekryl, alebo aj rozvinul, staršie tanečné vrstvy. Na Záhorí sa nazýva aj verbunk alebo verbunk-čardáš. My sme tanec zrekonštruovali na základe dochovaných etnologických materiálov z obcí Moravský Svätý Ján, Sekule a Závod, ktoré kedysi tvorili Svätojánske panstvo.

Strofické tance (mazurka, židovka, šotiš,...)

Tieto tance patria k najmladšej vrstve ľudových tancov, a aj preto sa na Záhorí zachovali najdlhšie. Mnoho z nich prebral ľud od šľachty, čím si ozvláštnil tradičnú ľudovú veselicu. Každý tanec sa viaže ku konkrétnej melódií, napr. "Šua židofka kouem krámu", a možno povedať, že každá dedina mala svoj vlastný variant. 

Spracoval: Mgr. Alexander Krajčír


Ak sa chcete dozvedieť o záhoráckych tancoch viac a naučiť sa ich, ponúkame vám našu školu tanca.